Nenad Ivanišević

Direktor

Biografija

Nenad Ivanišević - direktor gerontološkog centra u Subotici

PODACI O OBRAZOVANJU 28. marta 2016. godine izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije Završene doktorske studije, čime je stečeno zvanje Doktora ekonomskih nauka Završene postdiplomske studije: čime je stečen akademski stepen Magistar nauka međunarodne ekonomije, oblast: Ekonomska diplomatija Licencirani stručni radnik iz oblasti socijalne zaštite Pravni fakultet Viša upravna škola Srednja mašinska škola 3. PODACI O RADNIM I DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA - Od 04.08.2017. godine državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Od 2016. godine predavač na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu - Od 01.07.2014. godine državni sekretar za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije - Od 22.01.2013. godine direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 10.10.2012. godine v.d. direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 16.11.2011. godine zamenik direktora i koordinator stručnog rada Gerontološkog centra u Subotici - Od 2001. godine direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 1999. godine honorarni profesor na predmetu Ustav i prava građana u Gimnaziji "Svetozar Marković" u Subotici. - Od 1996. godine raspoređen na radno mesto referenta za kadrove u službi Opštih i pravnih poslova, a od 1998. godine na radno mesto dipl. pravnik namenskog stanovanja u službi Namensko stanovanje - Od 1995. godine. zaposlen u Gerontološkom centru u Subotici 4. PODACI O DOSADAŠNJEM RADU Imenovanja: - Koopredsednik srpskog dela Međuvladine mešovite komisije Republike Srbije i Mađarske za manjinska prava - Nacionalna kontakt osoba na projektu ,,Integracija Roma 2020“ koju sprovodi RCC - Visoki službenik za programiranje pomoći iz fondova Evropske unije - Nacionalni koordinator za Program zapošljavanja i socijalne politike - Kopredsedavajući Pododbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti istraživanja i inovacija, informacionog društva i socijalne politike - Predsednik pregovaračke grupe 19 – Zapošljavanje i socijalna politika - Član odbora za pripremu Programa zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) - Predsednik Saveta Vlade Republike Srbije za unapređenje položaja Roma - Zamenik koordinatora Radne grupe Vlade Republike Srbije za rešavanje mešovitih migracionih tokova - Član radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina - Član međuresorne radne grupe za izradu dokumenta ,,Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji 2015-2025'' Realizovani projekti: - Član Upravnog odbora IPA projekta “Jačanje socijalne kohezije na tržištu rada kroz podršku marginalizovanim i ranjivim grupama” - Član projektnog nacionalnog saveta globalnog projekta ,,Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije’’ - Član Upravnog odbora projekta “Evropska podrška za inkluziju Roma” (TARI projekta) - Učesnik na projektu IPA – programa Dragulji na prekretnici vekova – putovanje kroz čudesan svet secesije, prekogranični projekat sa R. Madjarskom - Menadžer IPA projekta Regionalni centar za edukaciju, prevenciju i rehabilitaciju osoba obolelih od moždanog udara i multipleksskleroze, prekogranična saradnja sa R.Hrvatskom - Menadžer projekta Socijalna inkluzija koji finansiranog iz fondova EU - Menadžer projekta Panonska nega koji je finansiran od strane prekograničnih fondova EU - Javni radovi 2009. - 2012. godine - Javni radovi 2007. godine - Dnevni centar za invalide i stara lica - Zaštićeno stanovanje kao jedinstveni vid zaštite starih - Individualni pristup ka boljoj radnoj terapiji - Društevno terapijska zajednica kao vid socijalizacije duševnih bolesnika - Ulepšajmo i olakšajmo starost - Savremeni kreveti za intenzivnu negu - Novi klub za novo doba - Aktivno i u poznim godinama - Lakše starenje uz nove usluge - Savremeni sistem informisanja za Gerontološki centar - Razvoj otvorenih oblika zaštite starih i bolesnih lica - Savremeno življenje a ne samo stanovanje u Gerontološkom centru - Rekreacija u službi zdravlja - Korak napred u radnoj terapiji - Projekti energetske efikasnosti ustanova socijalne zaštite (20 projekata) - Koordinator projekta Stanovanje uz podršku i dnevni centri za osobe sa invaliditetom - Koordinator projekta Istraživanje i ispitivanje osoba sa invaliditetom u Severnobačkom okrugu - Član Radne grupe za decentralizaciju usluga u sistemu socijalne zaštite, formirane od strane Ministarstva rada i socijalne politike - Normativi i standardi ustanova socijalne zaštite 2003. godine - Uvođenje visokog standarda u ustanovama socijalne zaštite 2002. godine Nagrade i priznanja - JCI (Komora mladih Subotice) - nagrada za društveno odgovoran rad prema klijentima (potrošačima) za 2010. godinu. - I mesto na konkursu Economist Media Group i Poslovi Infostud za najboljeg poslodavca u Srbiji - II mesto na konkursu Economist Media Group i Poslovi Infostud za najboljeg poslodavca u Srbiji - Posebno priznanje od strane Economist Media Group i Poslovi Infostud za 2008. godinu. - Posebno priznanje Ministarstva rada i socijalne politike za 2008. godinu za najbolju ustanovu u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji - Dobitnik III republičke nagrade i Povelje za vanredne doprinose na unapređivanju socijalne zaštite u Republici Srbiji - Dobitnik priznanja ,,PRO – URBE“ 2006. godine Učestvovanja na konferencijama - Regionalna donatorska konferencija ,,Popunjavanje budžetskih praznina u sprovođenju politika integracije Roma“, 10. novembar 2017. godine - Okrugli sto ,,Predlozi regionalnih politika za ilegalne migracije, borbe protiv trgovine ljudima, i preporuke za buduće nacionalne Strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima i Strategije za sprečavanje trgovine ljudima“, 31. januar 2017. godine - Konferencija - Podrška reintegraciji Roma povratnika ,,Saradnja kao model-zapošljavanje Roma povratnika – kao odgovornosti i razvoju, 07. mart 2017. godine - Radionica - Regionalno istraživanje o položaju Roma, 14. mart 2017. godine - Konferencija ,,Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“, 25. maj 2017.godine - Radionica “Ljudska prava migranata i izbeglica“, 18. maj 2017. godine - Konferencija ,, Nacionalna platforma o inkluziju Roma“, 13. jun 2017. godine - Konferencija ,,Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“, 12. jun 2017. godine - Konferencija ,,Unapređenje socijalnog uključivanja na lokalnom nivou“ , 29. jun 2017.godine - 16-18. septembаr 2015. godine, učesnik nа međunаrodnom kongresu SZIME-а, skupu direktorа i eksperаtа socijаlne zаštite Mаđаrske Debrecen, Mаđаrskа - 9. do 11. septembrа 2015. godine, učesnik nа rаdionici i prezentаciji rezultаtа istrаživаnjа nа temu emigrаcije mаloletnikа bez prаtnje nа teritoriji zemаljа Zаpаdnog Bаlkаnа, Tirаnа, Republikа Albаnijа - 6 do 9. oktobrа 2015. godine, učesnik nа Konferenciji Od ideje do аkcije-ko drži ključeve, Bаnjа Lukа, Republikа Srpskа, Federаcijа BiH - 16-18. septembаr 2015. Godine, učesnik nа međunаrodnom kongresu SZIME-а, skupu direktorа i eksperаtа socijаlne zаštite Mаđаrske Debrecen, Mаđаrskа - 9. do 11. septembrа 2015. godine, učesnik nа rаdionici i prezentаciji rezultаtа istrаživаnjа nа temu emigrаcije mаloletnikа bez prаtnje nа teritoriji zemаljа Zаpаdnog Bаlkаnа, Tirаnа, Republikа Albаnijа - 11. do 12. mаjа 2015. godine, prisustvovаnje temаtskoj sednici Slobodа kretаnjа rаdne snаge između zemаljа Dejtonskog sporаzumа uz korišćenje iskustvа nordijskog modelа surаdnje: izаzovi-prepreke, Zаgreb, Republikа Hrvаtskа - 18. do 19. mаrtа 2015. godine, učesnik nа Okruglom stolu nа temu “Prevencijа institucionаlizаcije osobа stаrije životne dobi”, Ljubljana, Republika Slovenija - 27-28. novembаr 2014. godine, učesnik nа Pаrlаmentаrnoj temаtskoj sesiji Igmаnske inicijаtive sа temom Slobodа kretаnjа rаdne snаge između zemаljа Dejtonskog sporаzumа uz korišćenje iskustvа nordijskog modelа sаrаdnje, Podgoricа, Crnа Gorа ESN (Evropska socijalna mreža): - Jun 2017. godine, učesnik radne grupe u Valeti, Malta - Jun 2016. godine, učesnik radne grupe u Nikoziji, Kipar - Septembar i novembar 2013. godine, učesnik radne grupe u Briselu - Mart i maj 2013. godine, učesnik radne grupe u Londonu - Decembar 2012. godine, učesnik radne grupe u Stuttgartu - Februar 2012. godine, učesnik radne grupe u Londonu - Septembar 2011. godine, učesnik radne konferencije u Briselu - Decembar 2010. godine, učesnik radne konferencije u Briselu - Jun 2010. godine, učesnik na godišnjoj konferenciji - Maj 2010. godine, učesnik radne konferencije u Atini - Učesnik na seminaru na temu Izgradnja partnerstva u okviru mentalne, ekonomske i socijalne integracije koja se održavala u Madridu 2009. godine - Učesnik na XVII konferenciji održanoj u Pragu 2009. godine - Učesnik na konferenciji održanoj u Berlinu 2007. godine na temu Izazovi u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti - Učesnik seminara ESN-a održanog u Barceloni 2006. godine na temu Pristup socijalnim uslugama - Učešće u radu na XIII konferenciji ESN-a u Edinburgu 2005. godine. EDE (Evropska asocijacija direktora pružaoca usluga dugoročne nege za starije osobe) - Učesnik na Kongresu u septembru 2013. godine u Tellinu, Estonija - Predstavnik Udruženja poslodavaca direktora ustanova socijalne zaštite Vojvodine 2012. godine - Učesnik radne grupe koja se održavala u Pragu u septembru 2011. godine - Učesnik konferencije koja se održavala u Torunu u Poljskoj u septembru 2010. godine - Učesnik na konferenciji EDE-a, koja se održavala u Luxemburgu 2009. godine - Učesnik na sastanku Glavnog odbora Evropske asocijacije direktora socijalne zaštite, domova za smeštaj starih u Taboru, Češka Republika, 3. i 4. aprila 2009. godine - Predstavnik u EDE od strane UPSZV - Učesnik na Sastanku Glavnog odbora Evropske asocijacije direktora domova za smeštaj starih u Veroni od 23. i 24. marta 2007. godine SZIME (Mađarski savez direktora socijalne zaštite): - Izlagač na SZIME Međunarodnoj konferenciji koja se održavala 2016. godine u Budimpešti, Madjarska; - Izlagač na SZIME Međunarodnoj konferenciji koja se održavala 2015. godine u Debrecenu, Madjarska; - Izlagač na SZIME Međunarodnoj konferenciji koja se održavala 2012. godine u Segedinu, Madjarska; - Izlagač na SZIME Međunarodnoj konferenciji, koja se održavala 2011. godine u Madjarskoj; - Učesnik na SZIME Međunarodnoj konferenciji koja se održavala 2011. godine u Pešti, Madjarska; - Izlaganje na SZIME Međunarodnoj konferenciji na temu ,,Javni radovi u Srbiji“ koja se održala 2009. godine u Zalakarosu, R. Madjarska; - Izlaganje na SZIME Međunarodnoj konferenciji na temu ,,Izazovi socijalne politike u Srbiji“ 2005. godine u Šatoraljaujhelj, R. Mađarska; - Učesnik na SZIME Međunarodnoj konferenciji 2004. godine u Pečuju , R. Madjarska; - Učesnik na SZIME Međunarodnoj konferenciji na temu ,,Socijalna zaštita i priključivanje Evropskoj Uniji“ 2003. godine u Šalgotorijanu, R. Madjarska. IZLAGANJA: - Program politike za decu i mlade u Republici Srbiji, avgust 2015. godine, Bolonja, Republika Italija - Predstavnik Republike Srbije u Sjedinjenim američkim državama septembra 2014. godine na Sastanku izvršnog odbora UNICEF-a i učesnik u diskusiji na temu: Prava dece na život u brižnom i povoljnom porodičnom okruženju - primeri iz centralne i istočne Evrope i centralne Azije” - Izlaganje na Danima energetike na temu ,,Upotrebom sunca do kvalitetnijih usluga socijalne zaštite“ u organizaciji CEDEF (Centralno – evropski forum za razvoj), oktobar 2013. godine, Novi Sad - Radionica Aktivno starenje, u sklopu projekta Kućna nega, u organizaciji Švajcarskog crvenog krsta iz Bosne i Hercegovine, januar 2013. godine, Tuzla - Izlaganje na konferenciji na temu ,,Gerontološki centar, kao primer dobrog poslovanja u Republici Srbiji“ u 2012. God, Banja Luka - Izlaganje na konferenciji na temu ,,Perspektive starenja u zemljama regije“ 2012. godine u Zagrebu - Izlaganje Okruglom stolu Gerontološkog foruma na temu ,, Zajedno u zaštiti starih“, 2009. godine - Izlaganje na sastanku radne grupe na temu ,,Perspektive starenja u zemljama zapadnog Balkana“, 2012 godine u Briselu - Izlaganje na Gerontološkom Kongresu na temu ,,Otvorena zaštita – budućnost i perspektive “ u maju 2006. godine u Vrnjačkoj Banji - Predstavnik Republike Srbije u Sjedinjenim američkim državama avgusta 2006. godine na zasedanju AD HOC Komiteta UN za izradu sveobuhvatne, integralne, međunarodne konvencije o zaštiti i unapređivanju prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom OBJAVLJENE KNJIGE, NAUČNI RADOVI - ,,Priručnik za pisanje projektnih predloga uz poseban osvrt na projekte iz oblasti ekologije“, Subotica, 2011. godine - Objavljen članak u časopisu ,,Ekonomist“, april 2011. godine - ,,Upravljanje procesom reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji u uslovima tranzicije“, Beograd, 2010. godine - Spoljni saradnik u pisanju udžbenika ,,Projektovanje organizacije“, udžbenik na Ekonomskom fakultetu, Subotica, 2009. godine, autora prof. dr Esada Ahmetagića i drugih /studija slučaja Gerontološkog centra u Subotici/ - Koautor knjige ,,Organizacija i restrukturiranje javnih preduzeća“ u grupi autora prof. dr Esada Ahmetagića i drugih